คลินิกกุมารเวชกรรม

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการดูแลและบำบัดโรครักษาต่างๆ ในผู้ป่วยเด็ก โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์  โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำคัญ  

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

         

พญ.กรณ์วรัฐ จันทร์ผ่องแสง    พญ.ชนิกา แก้วเกิดศิริ                  พญ.ศรันยา สุขวิเศษ

        

พญ.ศศิธร สุภาสาสน์                                 พญ.ฐิติมาพร ตั้งทรงศักดิ์กุล                พญ.วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์

    

พญ. มุทธารัตน์ จารุพันธ์