คลินิกสูติ-นรีเวช

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสุภาพสตรี เช่น ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์ ตรวจภายใน

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

         

นพ.ภูชิชย์ มีประเสริฐสกุล               นพ.วรัท ดวงภิรมย์               นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา

         

พญ.กิตติญาภรณ์ เวทยานนท์   นพ.กิตติศักดิ์ เพ็ชรศิลา              พญ.ลิลลดา อัมพวา