คลินิกอายุรกรรม

ขอบเขตการบริการ

อายุรกรรมเป็นแผนกที่ให้การรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น ไข้หวัด ลำไส้อักเสบเฉียบพลัน ไข้จากสาเหตุต่างๆ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เป็นต้น

 

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 ต่อ 1300

                                    

นพ.ธเรศ เล่าสุอังกูร        พญ.ประพาฬรัตน์ แก้วชมภู      พญ.วิชชุดา มีผลกิจ

                   

พญ.วรรณวลียา ธงทอง     นพ.อภิชาต พนมเริงศักดิ์      นพ.เกรียงไกร พันตา

นพ.ธนภูมิ ปัทมเมธิน