คลินิกตา

ขอบเขตการบริการ

บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เวลาทำการ

วันเสาร์ เวลา 12.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3 

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 ต่อ 1300,1333

      

     นพ.กอบลาภ ธงทอง                          พญ.พิศรา มุณีศรี