ศัลยกรรม

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง   มีทีมพยาบาลที่พร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองต่อที่บ้าน

เวลาทำการ

สถานที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

        

นพ.กฤษดาพงศ์ เครือเถาว์        นพ.อาทิตย์ ภูเกียรติก้อง    นพ.ปฐมพงศ์ อัครพัฒนากูล

         

พญ.ดวงเนตร แจ่มฟ้า                     พญ.อัญชิสา ไตรภพ               นพ.โชติชนิต ธานีรัตน์

     

พญ.กฤษตินา สุรชัยดังถวิล     นพ.กรธวัช อิทธิพรไพศาล