คลินิกหู คอ จมูก

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติทางด้าน หู คอ จมูก โดยแพทย์เฉพาะทาง

เวลาทำการ

อังคาร,พุธ ,พฤหัสบดี,ศุกร์,อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น3

         

     พญ.ภรภัทร หงษ์ทอง