คลินิก ARI

ขอบเขตการบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยมีจุดบริการแยกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00- 18.00 น.

สถานที่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 

                   

พญ.กิรจิมา นวลทอง                นพ.สุทธิพงษ์ วราพจน์        พญ.ธนัชชา โชติเชาว์จารุ

          

นพ.สิรภพ ปุจฉาการ                  นพ.ณรุษ สกุลยืนยง