ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ขอบเขตการบริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล ให้บริการตรวจสุขภาพ มีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลตามเพศ กลุ่มอายุ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

อีกทั้งบริการด้านอาชีวอนามัย  เพื่อให้บริการทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพ ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ในการเข้ารับบริการ 

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์

035 356 888 ต่อ 1301