โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล

ประวัติความเป็นมา

       ก่อนมาเป็นโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทพีพีเอ็มเมดดิคอลและแล็บจำกัดได้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอเชีย มาก่อน เปิดดำเนินการมาประมาณ5ปี เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 2 เตียงตั้งอยู่หน้านิคมโรจนะ ประตู E ส่วนบริษัทเปิดดำเนินการมาแล้ว กว่า 10 ปี เป็นผู้นำงานด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบครบวงจร
       ซึ่งเป็นการทำงานที่เน้นเชิงรุกเป็นหลัก ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเป็นที่ปรึกษาโรงงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ให้ความรู้ด้านกฏหมายสาธารณสุขในโรงงาน มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีทีมงานที่มีศักยภาพ
       ปี 2564 ทางบริษัทพีพีเอ็มเมดดิคอลและแล็บจำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชันแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 59 เตียง เพื่อรองรับงานเชิงรับ และรับการรักษาให้กับบุคคลทั่วไปและพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยเรามีจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจน คือ ดูแลประชากรวัยแรงงานทั้งระบบแบบมีมาตรฐาน เน้นการใช้นวัตกรมทางการแพทย์มาใช้ในการป้องกันและรักษาโรค

วิสัยทัศน์ Vision
โรงพยาบาลที่มุ่งเน้นให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


พัทธกิจ Mission
1.มุ่งเน้นงานด้านอาชีวเวชศาสตร์
2.มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการรักษาด้วยเทคโนโลยี
3.มุ่งเน้นการบริการของโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน


ค่านิยม Core competency
HEALTH
H : Holistic การดูแลแบบองค์รวม
E : Excellence Service บริการดีเยี่ยม
A : Accountability ความรับผิดชอบอย่างมีส่วนร่วม
L : Leader มุ่งสู่ความเป็นผู้นำ บริการด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
T : Team work ทำงานเป็นทีม
H : High quality มีมาตรฐานของโรงพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพ

จุดเน้น/เข็มมุ่ง Key Focus Area
1.เน้นการบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์แบบครบวงจร
2.เน้นการบริการตรวจสุขภาพแบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับในนิคมอุตสาหกรรม

เป้าหมายขององค์กร
1.ผู้รับบริการวัยแรงงานลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
2.ผู้รับบริการประทับใจในบริการที่ดี ได้มาตรฐาน
3.เน้นการพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและส่งต่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง